Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Modlitby

ZÁKLADNÉ MODLITBY

Otče náš

po slovensky:

 

OTČE NÁŠ, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého.
Amen. 

po rómsky:

 

DADE AMARO, so sal upre pro ňebos
mi avel ašardo tiro nav, tiro kraľišagos mi avel.
Avkes sar andro nebos avkes the pre phuv.
Sako dživesutno maro de amen the adadžive.
A odmuk amenge amare bini,
sar amen odmukas olenge, so amen košen.
A madomuk, hoj pale te peras andro bini
a le amendar savoro nalačhipen.
Amen. 

 

Zdrava´s Mária

po slovensky:

 

ZDRAVAS' MÁRIA,
milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

po rómsky:

 

AV AŠARĎI MARIA,
o raj tuha,
ašarďi sal maškaro džuvľija
a ašardo mi avel tiro čhavo o Ježiš.
Svato Marija le devleskeri mang,
tut vaš amenge binoskere
akana the sar avela amari meribnaskeri ora.
Amen

 

Verím v Boha

VERÍM V BOHA, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, ukrižovaný umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Sláva otcu

SLÁVA OTCU i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky i na veky vekov. Amen.

MODLITBA ZA RÓMOV

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE
Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré v tento deň urobili.
Prosím Ťa o odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Odovzdávam Ti rómske deti, aby Ich Tvoji anjeli chránili.
Vzhliadni na rómske ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily pre ich rodiny, aby ich neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť všetkého zlého a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Maj starosť o starých a chorých, o tých, čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých, ktorí zomreli v tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov,
aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.

MODLITBY K SVÄTÝM a iné modlitby

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi

Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval pre spásu duší!
Buď nám vodcom,
aby sme hľadali svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať zlé sklony a ľudské ohľady.
Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého Otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k Tebe do neba. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

Korunka božieho milosrdenstva alebo tiež Ruženec Božieho milosrdenstva je rímskokatolícka modlitba, ktorá sa modlí na ruženci. Svätá Faustína Kowalská píše vo svojom denníku, že túto modlitbu jej zjavil Ježiš v roku 1935.

Na začiatku sa modlí Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha.
Na zrnkách Otčenáša sa potom modlí:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na zrnkách Zdravasov sa modlí: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Na konci je modlitba:Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA

Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš ; potom trikrát Zdravas', Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich Zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

ruzenec

 

Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)

Prosby k preddesiatkom:

 • Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 • Ktorý nech posilňuje našu nádej.
 • Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom:

 • Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 • Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 • Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 • Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 • Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla (modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatkom:

 • Ktorý nech je svetlom nášho života.
 • Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
 • Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom:

 • Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
 • Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
 • Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
 • Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
 • Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)

Prosby k preddesiatkom:

 • Ktorý nech osvecuje náš rozum.
 • Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
 • Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom:

 • Ktorý sa pre nás krvou potil.
 • Ktorý bol pre nás bičovaný.
 • Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 • Ktorý pre nás kríž niesol.
 • Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)

Prosby k preddesiatkom:

 • Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
 • Ktorý nech riadi naše slová.
 • Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom:

 • Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 • Ktorý slávne vystúpil do neba.
 • Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 • Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 • Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote. Rozjímaním o jednotlivých tajomstvách sa vnímavé duše stávajú účastné milostí, ktoré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky. Svätý ruženec sa môžeme modliť kedykoľvek, napr. aj pri práci alebo na ceste.

PRÍPRAVA NA SVÄTÚ SPOVEĎ

Niet človeka, v ktorom by sa neodohrával vnútorný boj medzi dobrom a zlom. Každý z nás je nositeľom vnútorného napätia, „skladiskom" mnohých vnútorných problémov, ktoré, ako sa zdá, nevieme veľakrát uniesť. Je veľkým šťastím stretnúť v živote niekoho, komu môžeme s dôverou zveriť svoje vnútro. Dobre vieme, že nie na každé dvere môžeme zaklopať v obave, či budeme vypočutí a pochopení.Mnohí z nás majú skúsenosť, že pri riešení ťažkostí zaklopali na dvere spovednice, kde mohli slobodne zložiť ťažko sa nesúce bremeno.
Náš život bude požehnaný dovtedy, dokedy budeme zachovávať zákony Boha. Život kresťana, ktorý zachováva Božie prikázania je síce "oplotený odtiaľ - potiaľ", ale je bezpečný.
Božie príkazy sú návodom, ako najplnšie prežiť svoj život tak, aby nebol otroctvom, ale šťastným životom. K dobrému životu pomáha každá dobrá a úprimná sv. spoveď. A k nej nám môže pomôcť i tento návod na spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní.

1. Ja som Pán tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal

Pán Boh v prvom Božom príkaze od nás žiada, aby sme uznávali Pána Boha ako najvyššiu hodnotu a k tomu je potrebné, aby sme vlastnili tri Božské čnosti - vieru, nádej, lásku. Čiže proti prvému prikázaniu sa prehrešíme vtedy, ak sa prehrešíme proti viere, nádeji a láske.

 • Veril som v existenciu Boha, v náuku, ktorú nás učí Sväté Písmo, v pravdy viery, ktoré nám predkladá Cirkev?
 • Nepochyboval som o viere? Nebol som ľahostajný vo viere? Nerobil som si posmech zo svätých vecí a z osôb zasvätených Bohu. Nezaprel som svoju vieru (rečami/postojom)?
 • Mal som vždy dôveru v Božiu lásku, dôveroval som Bohu? Nezúfal som si? Nespoliehal som sa opovážlivo na milosrdenstvo Božie?
 • Miloval som Cirkev (nadával som na Cirkev)?

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo

Pán Boh v druhom prikázaní od nás žiada mať v úcte meno Božie, meno Panny Márie a svätých.

 • Nehrešil som (mená Boh, Kristus)? Nespomínal som meno Božie, Panny Márie a svätých bez príčiny (Ježiš, Mária, Jozef)?
 • Nerozprával som škaredé, nemravné a oplzlo?
 • Nerúhal som sa Bohu (myšlienkami, slovami alebo skutkami)?

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni

Pán Boh v treťom príkaze od nás žiada, aby sme nedeľu a deň sviatočný (prikázaný sviatok) zasvätili účasťou na celej svätej omši, nekonaním ťažkej práce a prehlbovaním svojho duchovného života.

 • Vynechával som dobrovoľne v nedeľu a prikázaný sviatok sväté omše? Bol som duchom prítomný na svätej omši? Prichádzal som načas na sv. omšu.
 • Konal som ťažké práce v nedeľu a prikázaný sviatok? Nakupoval som v nedeľu?
 • Obohatil som svoj duchovný rast vo viere napr. prečítaním nábožnej literatúry?

4. Cti otca svojho a matku svoju

Pán Boh vo štvrtom Božom príkaze od nás žiada, aby sme rodičov ctili, milovali a poslúchali. Ctiť a milovať máme rodičov až do smrti.

 • Aký bol môj vzťah k rodičom - ctil a miloval som ich, neodvrával, nepotupoval, nepodceňoval a nezosmiešňoval som ich?
 • Pomáhal som im a postaral sa o nich v starobe a chorobe?
 • Modlil som sa za nich?

5. Nezabiješ

Pán Boh v piatom Božom príkaze od nás žiada, aby sme mali v úcte a chránili život a zdravie blížnych ako i svoje.

 • Neublížil som blížnemu (hnevom, nadávaním, urážkami, bitkou, podceňovaním)?
 • Neškodil som si prílišným fajčením, nadmerným pitím alkoholu, používaním omamných látok, prílišnou nervozitou, netrpezlivosťou?
 • Tento príkaz žiada aj to, aby sme netrýznili zvieratá. Netrápil som zvieratá?
 • Najväčšie hriechy proti piatemu Božiemu prikázaniu sú: vražda, samovražda a potrat.

6. Nezosmilníš a 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho

Pán Boh v týchto príkazoch od nás žiada, aby sme tie časti tela, ktoré slúžia na prenášanie života, mali v úcte.

 • Neprevinil som sa proti čistote svojej a svojho blížneho?
 • Pred manželstvom (6. Boží príkaz) náruživým bozkávaním, hriešnymi dotykmi, pohlavným stykom, čiže smilstvom?
 • V manželstve (9. Boží príkaz) náruživým bozkávaním, hriešnymi dotykmi, pohlavným stykom s inou osobou, čiže cudzoložstvom?
 • Hriechy proti týmto prikázaniam sú aj tieto: sebaukájanie, nečisté myšlienky, žiadosti, pozeranie neslušných obrázkov, filmov, časopisov. Rozprávanie neslušných vtipov.

7. Nepokradneš a 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

Pán Boh v týchto príkazoch žiada, aby sme nepoškodzovali a nekradli cudzie a spoločné veci

 • Nepoškodzoval, nekradol som ich? Neprijal som ukradnutú vec? Vrátil som nájdenú alebo požičanú vec?
 • Nemal som úmysel poškodiť alebo ukradnúť nejakú vec? (Ak sú to drahšie veci, treba pri spovedi povedať, čo to je a je potrebné tie veci vrátiť, alebo škodu nahradiť)

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu

Pán Boh v ôsmom príkaze od nás žiada, aby sme chránili česť a dobré meno svojich blížnych, čiže aby sme sa riadili slovami Pána Ježiša: „Čo nechceš, aby robili Tebe, nerob ani Ty druhým!"

 • Aká je moja úcta k blížnym?
 • Ohováraním - zbytočným rozprávaním o chybách a zlých veciach svojich blížnych
  Osočovaním - rozprávanie o chybách druhých, ale aj úmyselné zväčšovanie týchto chýb
  Potupovaním - ponižovaním blížneho
  Posmievaním - robením si posmechu z blížneho

K platnosti svätej spovede sa vyžaduje, aby kajúcnik splnil tieto podmienky:

 • spytovanie svedomia – zamyslenie sa pred spoveďou, aké hriechy som spáchal;
 • ľútosť – má vyvierať zo srdca nad spáchanými hriechmi;
 • predsavzatie - je potrebné si dať konkrétne predsavzatie, v čom sa chcem zmeniť;
 • vyznanie hriechov – úprimné vypovedanie všetkých hriechov pri spovedi. Ak sa úmyselne zatají hriech, svätá spoveď je svätokrádežná. Ak nechtiac niekto zabudne nejaký hriech, svätá spoveď je platná. Tento hriech možno povedať pri ďalšej spovedi.
 • zadosťučinenie – pomodliť sa pokutu, ktorú kňaz pri svätej spovedi udelí.