Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Sviatosti

KRST

Krst je prvá najdôležitejšia sviatosť.
Je to brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam, cesta z ríše smrti do života a začiatok trvalého spoločenstva s Bohom.
Krstom sa stávame Božími deťmi, nasledovníkmi Krista a členmi Cirkvi. Krst z nás zmýva dedičný hriech.
V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia. Klasická forma krstu prebieha tak, že ten, kto prijíma krst, sa tri razy ponorí do krstnej vody. Väčšinou sa však tomu, kto prijíma krst, tri razy leje voda na hlavu, pričom ten, kto udeľuje krst, hovorí: "M, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Voda symbolizuje očistenie a nový život. Túto skutočnosť vyjadroval už Jánov krst pokánia. Krst, ktorý sa udeľuje v "mene Otca i Syna i Ducha Svätého" vodou, je viac ako znakom obrátenia a pokánia. Je to nový život v Kristovi. A preto ešte nasleduje pomazanie olejom, oblečenie do bieleho rúcha a zapálenie krstnej sviece.
Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Jediným predpokladom krstu je viera, ktorá sa pri krste musí vyznať.

PODMIENKY PRE KRST DETÍ V KOSTOLE ZMŔTVYCHVSTALÉHO KRISTANA LUNÍKU IX

  • Rodič nahlási krst minimálne mesiac vopred a dohodne si stretnutie s kňazom.
  • Na stretnutie s kňazom prídu rodičia a krstní rodičia bez detí.
  • Rodičia si prinesú občianske preukazy a rodný list dieťaťa.
  • Krstný rodič musí byť pokrstený, prinesie o tom doklad - krstný list; zároveň si prinesie občiansky preukaz.
  • Rodičia a krstní rodičia poznajú modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.
(Marek 16:15, 16)

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Príprava na Prvé sväté prijímanie u nás trvá 2 roky. Prvý rok je povinná účasť na nedeľnej sv. omši, po ktorej sa vždy deti, ktoré sa pripravujú na prijatie tejto sviatosti, nakrátko stretnú s kňazom/sestrou, ktorý/á ich pripravuje.

Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú! Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno.
(Žalm 5, 12)

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania je jednou zo siedmich sviatostí, pri ktorej na tých, ktorí ju prijímajú zostupuje Duch Svätý, kresťan tak dostáva jeho dary – preto sa tejto sviatosti hovorí aj sviatosť Zoslania Ducha Svätého.

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.
(Sk 1, 8)

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Boh povolal muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už "dvaja, ale jedno telo" (Mt 19, 6): takto majú prežívať lásku, plodiť deti a stávať sa znamením Boha, ktorý je prekypujúcou láskou.
Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje Boh, a napĺňa sa fyzickým zjednotením oboch partnerov. Pretože Boh sám spečaťuje puto sviatostného manželstva, zaväzuje tento zväzok až do smrti jedného z partnerov.

V prípade záujmu vysluhujeme sviatosť manželstva aj na Luníku IX v kostole Zmŕtvychvstalého Krista. Podrobnejšie informácie sa dozviete u miestnych kňazov – saleziánov.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.
(1 Kor 13, 4 – 8)

SVIATOSŤ ZMIERENIA – SPOVEĎ

Sviatosť zmierenia ustanovil sám Ježiš, keď sa na veľkonočnú nedeľu zjavil svojim apoštolom a vyzval ich: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,22a-23). Príprava na sviatosť zmierenia.

Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.
(Iz 41, 10)

POMAZANIE CHORÝCH

Pomazanie chorých je jedna zo siedmich sviatostí katolíckej cirkvi, ktorá sa udeľuje tým veriacim, ktorí vážne ochoreli. Túto sviatosť udeľuje kňaz pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností iným rastlinným posväteným olejom.

"Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky."
(Ján 11,25-26)