Každý štvrtok o 18:00 hod. sa v kostole Zmŕtvychvstalého Krista spoločne modlíme, predkladáme Bohu svoje starosti i radosti, ďakujeme za to, čím nás požehnal a prosíme o to, čo potrebujeme. Modlitbové štvrtky majú charakter animovaných modlitieb pod vedením jedného z členov saleziánskeho tímu. Náplňou býva úvodné slovo, piesne, modlitba ruženca, vešpery (večerné modlitby) a téma každého večera je prispôsobená podľa aktuálnych udalostí v živote cirkvi. Keďže na Luníku IX pôsobia saleziáni, osobitne bývajú modlitby venované saleziánskym svätým.
Pozývame všetkých dospelých a mladých od 15 rokov, aby prišli stráviť čas s Bohom. Je to čas, kedy môžeme prosiť i ďakovať, pokľaknúť pre Bohom, stíšiť sa, modliť sa a všetko odovzdať do Božích rúk...

Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
(1 Pt 5,7)