Rovesnícke stretká, doučovanie, škola hudby, pouličné oratko... To sú aktivity, ktorými pravidelne obohacujeme život detí a mladých na Luníku IX. Avšak jednou z dôležitých aktivít vykonávaných našimi saleziánmi, saleziánkami a misijnými dobrovoľníkmi je vyučovanie náboženstva v miestnej základnej škole. Hodiny náboženstva  v našom podaní  nie sú len nudným vyučovaním, ale pomocou hier, divadielok, obrázkov, tajničiek, doplňovačiek a rôznych aktivít sa stávajú formačnou hrou. Cieľom školskej katechézy je, aby deti spoznávali Boha a aby do ich sŕdc postupne vstupovala viera a láska k Bohu. Snažíme sa pomocou špecifických výchovných

prístupov vnášať do vyučovania náboženskej výchovy prvky preventívneho výchovného systému a tak sprostredkovať žiakom pozitívne ľudské i kresťanské hodnoty. Z môjho pohľadu má naša prítomnosť v škole veľmi dôležitý evanjelizačný, formačný a výchovný význam pre deti a mladých s ktorými sa stretávame.[gallery]