Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú prevažne mladí ľudia na určitý čas bez nároku na odmenu pre dobro iných. Podstatné je pritom dobrovoľné rozhodnutie mladého človeka svoj čas a schopnosti venovať službe iným.

Dobrovoľníctvo bolo vždy prítomné v spoločnosti i v Cirkvi, ale v súčasnosti nadobudlo oveľa väčší a dôležitejší význam. Jeho podstata vychádza zo zmyslu solidárnosti a nezištnosti, slobodného dávania sa do služieb druhým bez akejkoľvek diskriminácie. Existujú rozličné druhy dobrovoľníctva. Rozlišujeme dve veľké skupiny dobrovoľníctva: dobrovoľníctvo inšpirované čisto humánnymi motívmi a dobrovoľníctvo, ktoré má kresťanský charakter - je vyjadrené predovšetkým spojením viery so službou.

Ján Pavol II. píše vo svojej encyklike Centesimus Annus tiež o dôležitosti dobrovoľnej služby, ktorá je charakterizovaná prostredníctvom činnej lásky – lásky, ktorá sa prejavuje v skutkoch.
"...verná Kristovmu príkazu sa Cirkev vždy snažila pomôcť chudobným, bez toho, aby ich pokorovala a ponižovala na objekt starostlivosti. Cirkev pomáha ľuďom, aby ich dostala zo situácie biedy, aby poukázala na ich dôstojnosť ako osoby.
....činná láska v Cirkvi nikdy nevyhasla a dnes zaznamenáva mnohotvárny nárast. Zvlášť treba spomenúť v tejto súvislosti dobrovoľnú službu, ktorú Cirkev podporuje."       (Porov. Ján Pavol II.: Encyklika Centesimus Annus, 1. máj 1991, 49)

To, čo odlišuje kresťanské dobrovoľníctvo od iných služieb je kresťanská dimenzia dobrovoľníctva. Tá sa konkrétne prejavuje v troch oblastiach:

  • život s Bohom – dobrovoľník žije v zjednotení s Bohom, často pristupuje k sviatostiam;
  • vytváranie spoločenstva na rôznych úrovniach (komunita, iní dobrovoľníci a tí, ku ktorým sú poslaní a pod.);
  • poslanie k službe – činnosť dobrovoľníka v projekte je účasťou na budovaní Božieho kráľovstva.

Saleziánska misia na Luníku IX je už od svojho začiatku úzko spätá s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci prichádzajú zväčša na ročnú misiu, počas ktorej sa naplno angažujú v práci s deťmi a mladými. Dobrovoľníci tak môžu zdieľať život miestneho obyvateľstva, bližšie sa zoznámiť s rómskou mentalitou. Využívajú naplno svoje schopnosti a dary. Na základe toho sú im zverené polia ich práce.

Väčšinu dobrovoľníkov pripravuje a vysiela na ročné pôsobenie Misijné oddelenie Saleziánov v spolupráci s občianskym združením Sávio, s ktorými náš misijný tím úzko spolupracuje. Ostatní dobrovoľníci prichádzajú medzi nás na základe svojho rozhodnutia.

Prevzaté z misie.saleziani.sk.